S T A T U T

FUNDACJI

Raciborski Fundusz Lokalny


TEKST JEDNOLITY
z dnia 28.06.2019 r.

Misją fundacji „Raciborski Fundusz Lokalny” jest działanie na rzecz dobra społeczności raciborskiej poprzez wspieranie jej istotnych potrzeb w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, sportu i rozwoju obywatelskiego.

Raciborski Fundusz Lokalny jest organizacją niezależną od organizacji rządowych i samorządowych oraz innych instytucji, kieruje się interesem społeczności lokalnej przedkładając go nad wszelkie jednostkowe cele i interesy.

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Fundacja pod nazwą „Raciborski Fundusz Lokalny”, zwana w dalszej cześć Fundacją, ustanowiona została Aktem Notarialnym z dnia 29.03.2000 r. Rep. A Nr 1644/2000 sporządzonym przez notariusza Romana Wieleckiego w Kancelarii Notarialnej w Raciborzu przy ul. Szewskiej 5 przez założycieli: Marię Wiechę, Janusza Feliksiaka, Henryka Kopla. Fundacja „Raciborski Fundusz Lokalny” może używać odpowiednika tej nazwy w językach obcych.

§ 2

Fundacja działa w oparciu o przepisy:

1.    Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku znowelizowanej 23 lutego 1991 roku (tekst jednolity DzU. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późn. zmianami).

2.    Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. z późniejszymi zmianami.

3.    Zapisy niniejszego Statutu oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 3

1.    Siedzibą Fundacji jest miasto Racibórz.

2.    Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

3.    Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw polityki społecznej.

 

 

Rozdział II
CELE, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

§ 5

1.     Celem Fundacji jest identyfikowanie oraz zaspokajanie istotnych potrzeb lokalnej społeczności, szczególnie w zakresie:    

a) pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia,          

b) pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym,

c) rozwoju kultury, sportu i turystki,

d) edukacji dzieci i młodzieży.

Prowadzone działania mają na celu poprawę warunków i jakości życia, aktywizację społeczną oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

§ 6

1.   Fundacja może realizować swoje cele poprzez działania w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) działalności charytatywnej;

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138);

7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19) turystyki i krajoznawstwa;

20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;

21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

23) ratownictwa i ochrony ludności;

24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

27) promocji i organizacji wolontariatu;

28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;

29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

29a) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203, z 2017 r. poz. 60 oraz z 2018 r. poz. 138);

30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

32a) rewitalizacji;

33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

                                                 

§ 7

1.  Swoje cele Fundacja realizuje poprzez opracowywanie i organizowanie własnych programów pomocowych i grantowych, uczestnictwo w programach zewnętrznych, realizowanie zadań publicznych oraz doraźne akcje podejmowane w odpowiedzi na wskazane potrzeby społeczne.

2.     Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać osoby fizyczne lub działalność osób prawnych i innych organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

3.     Fundacja może ustanawiać tytuły, odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom zasłużonym dla celu obranego przez Fundację lub dla niej samej.

4.     Osoby fizyczne, które dokonały na rzecz Fundacji darowizny jednorazowej w kwocie co najmniej 5000 złotych oraz osoby prawne, które dokonały na rzecz Fundacji darowizny w kwocie co najmniej 15000 złotych uzyskują tytuł Sponsora Raciborskiego Funduszu Lokalnego. Osoby te na własne życzenie mają prawo stać się członkami Rady Fundacji. W takim przypadku stosuje się odpowiednio przepisy o wyborze Rady Fundacji.

§ 8

1.     Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie (PKD):

84.12.Z – Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych

94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2.     Działalność pożytku publicznego wykonywana jest przez Fundację nieodpłatnie.

3.     Fundacja dla realizacji wyznaczonych celów może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego.

 

§ 9

1.     Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i zakresie służącym realizacji jej celów statutowych.

2.     Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie (PKD):

86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

58.11.Z – Wydawanie książek

58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza

68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

3.     Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie uchwały Rady Fundacji.

 

 

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI


§ 10

1.    Majątek Fundacji przeznaczony na realizację jej celów, stanowi fundusz założycielski tj. kwota 3.000,00 zł, zgromadzona przez Fundatorów Założycieli, którzy wpłacili po 1000,00 zł oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Z wymienionego majątku Fundacji, kwota 1500,00 zł przeznaczona zostanie na działalność gospodarczą Fundacji.

2.     Majątek Fundacji zasilany może być o środki finansowe i rzeczowe w postaci:

·       pieniędzy,

·       papierów wartościowych,

·       a także oddanych Fundacji na własność rzeczy ruchomych i nieruchomości,

pochodzących od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dotacje, subwencje, darowizny, spadki, zapisy, dochody ze zbiórek publicznych i imprez oraz wpływy z działalności gospodarczej Fundacji.

§ 11

Dochodami Fundacji mogą być, w szczególności:

·  dotacje budżetowe i pozabudżetowe subwencje, darowizny, spadki, zapisy otrzymane zarówno z terenu Polski jak i z zagranicy,

·       dochody z majątku ruchomego i nieruchomości,

·       dywidendy i zyski z akcji i udziałów,

·       dochody ze zbiórek publicznych i imprez,

·       odpisy 1% podatku. dochodowego płaconego przez osoby fizyczne,

·       zyski z inwestycji finansowych,

·       dochody z działalności gospodarczej.

 

§ 12

1.   Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są na realizacje celów Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

2.     Poszczególne składniki majątkowe mogą być zbywane oraz obciążane zobowiązaniami.

3.   Fundacja ma prawo, stosownie do woli sponsora, wniesiony przez niego majątek, przeznaczyć na wskazane przez niego cele, zgodne z działalnością statutową Fundacji.

§ 13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku.

§ 14

Nadwyżki przychodów nad kosztami przeznaczone są na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI

§ 15

Organami Fundacji są:

1.     Rada Fundacji.

2.     Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§ 16

1.     Rada Fundacji jest, odrębnym i niezależnym od Zarządu Fundacji, organem kontroli wewnętrznej.

2.     Rada Fundacji składa się przynajmniej z trzech członków.

3.     Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lat.

4.     Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku małżeńskim, wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

5.     Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby, skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

6.  Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot poniesionych przez siebie uzasadnionych kosztów, na zasadach określonych przez Zarząd Fundacji.

7.    W ciągu 6 miesięcy poprzedzających termin upływu swojej kadencji, Rada Fundacji dokonuje wyboru jej członków na następną kadencję.

8.     Ustępujący członkowie Rady mogą być ponownie wybrani do Rady Fundacji.

9.     Prawo do zgłaszania kandydatów na członków Rady Fundacji mają:

·         Członkowie Rady Fundacji dokonującej wyboru jej składu,

·         Zarząd działający jako organ,

·         Sponsorzy Fundacji wskazani w § 7 pkt.4 Statutu Fundacji.

10.   Rada Fundacji dokonuje wyboru jej składu na posiedzeniu w obecności wszystkich swoich  członków, a w skład Rady Fundacji może wejść osoba, która uzyskała poparcie powyżej 50%  głosujących.

11. Rada Fundacji wybrana na następną kadencję rozpoczyna realizację obowiązków z dniem następującym po dniu, w którym upłynie kadencja starej Rady. (*)

12.   Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:

a) dobrowolnej  rezygnacji , zgłoszonej pisemnie  Przewodniczącemu Rady, a w przypadku  członka Rady Fundacji pełniącego funkcję jej przewodniczącego – Prezesowi Zarządu Fundacji

b) utraty praw obywatelskich, 

c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe,

d) odwołania następującego jednogłośną decyzją pozostałych członków Rady Fundacji z powodu istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu lub przedłużającego się niewypełniania obowiązków członka Rady Fundacji.

e) śmierci członka.

13.   W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Fundacji poniżej trzech osób, Zarząd Fundacji wraz z pozostałymi członkami Rady Fundacji przeprowadza niezwłocznie wybory uzupełniające.

 

§ 17

1.     Rada Fundacji sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Fundacji.

2.   Do obowiązków Rady Fundacji należy badanie sprawozdania finansowego Fundacji oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji. 

3.    W celu wykonania powyższych czynności Rada Fundacji może przeglądać każdy dział czynności Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, tudzież sprawdzać księgi i dokumenty.

4.  Rada Fundacji wykonuje swe czynności zbiorowo, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności kontrolnych.

5.     Rada Fundacji może powoływać dla sprawnego wykonywania swych funkcji odpowiednie komisje.

6.     Decyzje Rady Fundacji podejmowane są w formie uchwał.                    

 

§ 18

Do  kompetencji Rady Fundacji należy:

1.     uchwalanie zmian Statutu Fundacji,

2.  rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego Fundacji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium, 

3.     powoływanie i odwolywanie członków Zarządu, w tym Prezesa,

4.   zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Fundacji do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,

5.     zatwierdzanie  regulaminów pracy Zarządu oraz uchwalanie regulaminu Rady Fundacji,

6.     zatwierdzanie programów działania Fundacji,

7.     występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

8.     reprezentowanie Fundacji w umowach oraz sporach z członkami Zarządu,

9.     rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na nabycie, obciążenie i zbycie nieruchomości Fundacji,

10. decydowanie o przekształcaniu, łączeniu lub likwidacji Fundacji, wyborze likwidatorów  oraz ustalanie zasad podziału majątku Fundacji po likwidacji,

11. rozpatrywanie wniosków Zarządu i wyrażanie zgody na rozporządzanie majątkiem Fundacji powyżej kwoty 50 tys. zł, w szczególności dotyczących inwestowania i zabezpieczania majątku Fundacji.

 

§ 19

Rada Fundacji działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Fundacji, który szczegółowo określa tryb działania Rady Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

§ 20

1.     Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.     Zarząd Fundacji jest jedno albo wieloosobowy.

3.     Rada Fundacji ustala liczbę członków Zarządu i powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu powołuje pozostałych członków Zarządu. Prezesem i członkami Zarządu mogą być Fundatorzy Założyciele jak i osoby trzecie.

4.     Funkcję Prezesa Zarządu, jak i członka Zarządu, można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

5.   Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Rady Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

6.   Członkami Zarządu nie mogą być osoby, skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7.     Kadencja Zarządu trwa 5 lat. 

§ 21

Do wykonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji uprawnieni są:

1. Prezes Zarządu jednoosobowo

  1. Łącznie dwóch Członków Zarządu

§ 22

1.     Szczegółowy tryb działania Zarządu Fundacji określa Regulamin Zarządu Fundacji sporządzony przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Fundacji.

2.     Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu, a także sprawy wymagające uchwały Zarządu oraz sprawy, które mogą załatwić w imieniu Zarządu poszczególni jego członkowie.

§ 23

1.  Kompetencje Zarządu obejmują wykonywanie wszystkich czynności koniecznych do realizacji zadań i celów Fundacji, a w szczególności zarządzanie działalnością i majątkiem Fundacji z wyłączeniem uprawnień, zastrzeżonych w Statucie do kompetencji Rady Fundacji.

2.     W szczególności Zarząd Fundacji:

a.    kieruje bieżącą działalnością Fundacji dążąc do realizacji celów statutowych.

b.    zarządza majątkiem Fundacji,

c.    sporządza coroczne sprawozdania z działalności Fundacji i przedkłada je Radzie Fundacji,

d.    uchwala roczne plany działania, sporządza plany pracy i budżetu,

e.    przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki, zapisy,

f.     ustala wielkości, formę i tryb zatrudniania oraz wysokości wynagrodzeń dla pracowników Fundacji,

g.    prowadzi księgę Fundatorów, która jest odpowiednio publicznie eksponowana,

h.    nadaje tytuły honorowe, przyznaje nagrody, wyróżnienia, dyplomy szczególnie zasłużonym Fundatorom i Organizatorom Fundacji,

i.      przedkłada wnioski do zaopiniowania Radzie Fundacji, bezpośrednio przed rozdzieleniem środków Fundacji.

 

§ 24

W sprawach przekraczających zwykłe czynności Fundacji Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

§ 25

1.    Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2.    Formę zatrudnienia oraz wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada Fundacji.

§ 26

1.    Członkostwo w Zarządzie ustaje z upływem jego kadencji, z dniem odwołania przez Radę Fundacji bądź z dniem śmierci członka Zarządu.

2.    Odwołanie członka Zarządu przez Radę następuje w przypadku:

a) złożenia na ręce Rady Fundacji pisemnej rezygnacji członka Zarządu z udziału w pracach Zarządu,

b) niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż sześć miesięcy,

c) istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji,

d) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Rozdział V
GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI


§ 27

1.   Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Fundacji, w terminie określonym przepisami prawa.

2.     Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2000r.

§ 28

1.     Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2.     W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

3.     Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

4.    Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

5.     Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz jej członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

6.     Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Postanowienia końcowe

§ 29

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

§ 30

1.   Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

2.     Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji, któremu przysługują uprawnienia Zarządu.

3.     Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przekazany zostanie na rzecz instytucji lub organizacji pozarządowych, których cele są zbieżne z celami Fundacji, działających na terenie gminy Racibórz. Zarząd po akceptacji przez Radę Fundacji przedstawi likwidatorowi wniosek o przeznaczenie powyższych środków na wskazane cele.

§ 32

Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.