STYPENDIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Przez wiele lat najważniejszym obszarem działalności Fundacji Raciborski Fundusz Lokalny były programy stypendialne. Adresowane przede wszystkim dla raciborskiej młodzieży stypendia mają charakter naukowo-socjalny, ich zadaniem jest wspierać najzdolniejszych uczniów, którzy potrzebują pomocy finansowej.

Od początku swojej działalności RFL realizuje własny program stypendialny MECENAT, którego przeprowadzono już XXI edycji. W programie MECENAT rocznie stypendium uzyskuje około 20 raciborskich uczniów. Stypendia przyznawane są przez specjalnie powoływaną Komisję Stypendialną, w skład której wchodzi zaproszony przedstawiciel Urzędu Miasta oraz pedagog, w oparciu o Regulamin przyznawania stypendiów RFL. Głównym kryterium jest średnia ocen za poprzedni rok szkolny nauki, ale o przyznaniu stypendium decyduje również sytuacja bytowa i materialna rodziny ucznia oraz jego szczególne uzdolnienia i osiągnięcia. Stypendysta zobowiązany jest do utrzymania wysokich ocen i przedstawienia wyników okresowych w celu przedłużenia otrzymywania stypendium. Stanowi to motywację dla stypendystów do utrzymywania wysokich wyników w nauce.

Raciborski Fundusz Lokalny wspiera również najzdolniejszych uczniów poprzez zewnętrzne programy stypendialne organizowane przez ogólnopolskie organizacje. Realizowaliśmy programy „Agrafka”, „Agrafka Agory”, „Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej”, a także „Moje stypendium”. Na życzenie darczyńców fundacja realizuje również imienne fundusze stypendialne.

Dzięki wsparciu władz miasta, darczyńców oraz indywidualnych donatorów do końca roku 2020 roku udzielono raciborskim uczniom, w ramach wszystkich programów stypendialnych, ponad 840 stypendiów na kwotę łącznie ponad 800 000 zł.

Celem przyznawania stypendium jest promowanie wśród młodych raciborzan postaw uczniów, którzy za swoje najważniejsze zadanie uznają rozwój osobisty i uzyskiwanie wysokich wyników w nauce. Stypendium jest formą nagrody za pracowitość i umiejętność wykorzystania swoich zdolności.

stypendia-01